Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre prevádzkovateľa urban-style.eu.
Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti sprostredkovateľa a objednávajúceho.
Sprostredkovateľ:

Sídlo firmy
Dajsipauzu, s.r.o.
Budatínska 16
85106 Bratislava
  • IČO: 44909632
    DIČ: 2022870399
 
Tovar sa nedá vyzdvihnúť na hore uvedenej adrese !

 

Spoločnosť dajsipauzu, s.r.o. je obchodným partnerom spoločnosti TB INTERNATIONAL, GMBH

Tovar - hnuteľné veci, ktoré sú ponúkané prostredníctvom katalógu. Rozmery sú k dispozícii len vtedy ak ich má zverejnené predajca.
Záujemca  - kupujúci je návštevník internetových stránok na adrese urban-style.eu , ktorý sa rozhodne objednať tovar ponúkaný prostredníctvom internetového katalógu.

Ponuka tovaru
Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na internetovej stránke urban-style.eu (ďalej len "Internetové stránky")

Tovar skladom je k dispozícii ihneď. 

 Všetky zmluvné vzťahy medzi sprostredkovateľom nákupu a Záujemcom sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Záujemca platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V prípade vypredania tovaru, sa peniaze vracajú späť v prípade ak záujemca nemá záujem o iný tovar alebo sa nedohodneme inak.

Ochrana osobných údajov zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
neposkytujeme ani nepredávame žiadne údaje tretím osobám.


OBJEDNÁVKY:

Objednávky sú spracované ihneď bez zbytočného odkladu.
Objednávku v internetových obchodoch si môže objednávateľ objednať prostredníctvom Vložiť do košíka.

Všetky objednávky sú odoslaním považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov. Porušenie zo strany zákazníka bude sankcionované.


PLATOBNÉ PODMIENKY:

Dobierka:

Pri neprebratí dobierky si predávajúci nárokuje vymáhať náklady škody spojené s neprevzatou dobierkou v plnej výške ceny prepravy.

Prosíme vážených zákazníkov aby poškodený tovar neprevzali (platí aj pre prípad výrazne poškodeného obalu ktorý môže mať vplyv na poškodenie tovaru), tovar je poistený a v prípade prevzatia prepravné poistenie zanikne. 

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru, spôsobené neprevzatím tovaru príp. spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi.  V prípade nezaplatenia dlžnej sumy do 14 dní od doručenia výzvy bude táto pohľadávka postúpená externej inkasnej spoločnosti, ktorá týmto preberie zodpovednosť za ďalší postup pri správe objednávky.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Záujemca môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do 24 hod. Storno poplatok je 0€ v prípade že tovar bol už expedovaný je storno poplatok 10€ 
Zrušenie objednávky treba nahlásiť telefonicky, alebo e-mailom, treba uviesť aj správne číslo objednávky.

Sprostredkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru zahraničný predajca nie je schopný dodať tovar záujemcovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Záujemca informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

V prípade, že záujemca už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. 

Záujemca (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Záujemca má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť sprostredkovateľovi.Tovar je nutné vrátiť v neporušenom obale v stave "ako nové".

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:  

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, zašlite nám prosím email (info@urban-style.eu) a následne zašlite tovar vrátane kópie faktúry a sprievodného listu na adresu sídla spoločnosti, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy. 

Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Vracia sa len cena tovaru, poštovné sa nevracia a náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru taktiež hradí záujemca, kupujúci.
Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý

Finančné prostriedky budú Záujemcovi vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet.
Neposielame platbu šekovou poukážkou na adresu ! Len bankovým prevodom.

V prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy a doručí sprostredkovateľovi tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti sprostredkovateľ záujemcovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na všetky výrobky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov, avšak náklady spojené s odoslaním späť k predajcovi znáša objednávateľ.

Záruka sa nevzťahuje na vady akosti tovaru spôsobené bežným užívaním, vady spôsobené nevhodným používaním, alebo používaním v rozpore s návodom. Záruka sa nevzťahuje ani na mechanické a fyzické poškodenie vzniknuté po prevzatí záujemcom.
Obrazová dokumentácia v katalógu Internetových stránok má len informatívny charakter a záruka sa nevzťahuje na jemné odlišnosti medzi obrázkom a skutočnosťou.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Sprostredkovateľ neručí záujemcovi za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy záujemcom), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u kuriéra).

Odoslaním elektronickej objednávky záujemca akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Orgán dozoru:Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 
http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi